හමුවෙන තොරතුරු


දුරකතන අංකය: 0772300454
ජාත්‍යන්තර: 94-772300454

ඊමේල් ඇඪ්‍රස් එක: Nimal@lankacosmetic.com

ඔබට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් සතියේ දිනවල උදේ 8:30 සිට සවස 5:30 දක්වා කතා කරන්න.

රූපාලංකරණ විශේශඥ වෛද්‍ය දොස්තර නිමල් ගමගේ ගැන වැඩිදුර විස්තර


සම්පූර්ණ විස්තර මෙතනින් ලබාගන්න.
විශේශඥ වෛද්‍ය දොස්තර නිමල් ගමගෙ මහතා  ඇමෙරිකන් ඇකඩමි ඔෆ් කොස්මෙටික් සර්ජරි සහ ලෝක කොස්මෙටික් සර්ජරි ඇකඩමියේ සාමාජිකත්වය ලබනවා.  ඔහු සර්වාංග විශේශඥ කෙනෙක් හැටියට සහ හෘද වස්තු පිලිබඳ සහ ශල්‍ය වෛද්‍යවිශේශඥ අංශ වලත් විශේස්ෂ පුහුණු ලබා තියෙනවා.  ඔහු ඇමෙරිකාවේ සහ ලංකාවේ මේද ඉවත් කෙරීම් 11000 අමතර ප්‍රමනයක් කරලා තියෙනවා. මුණට මේදය තැන්පත් කිර්‍රම් 1500 අමතර ප්‍රමානයක් සිදු කරලා තිබෙනවා. පියයුරු සහ තට්ට්ම් ප්‍රදේශ තරුණ් කිරීම් 3000 අමතර සංක්‍යාවක් දැනට කරලා තිබෙනවා. ඒ කිසිම අවස්තාවක කිසිම අතුරු ආබාදයක් ඇති වෙලා නැහැ. මීට අමතරව ඔහු ටමී ටක්ස්, අත් සහ කකුල් වල වැඩු පුර ඇති හම් සහ මුණේ හම ඔසවා සකස් කිරීම් විශාල ලෙස කරලා තිබෙනවා. මේ සැත්කම් දැන් ලංකාවෙත් සිදු වෙනවා.වැඩිපුර විස්තර මෙතන …

Media

All Services